logo
 
홍콩/심천/광주 출발
상해/항주        출발
청도/연태        출발
中文 회원가입 로그인
선물받기
고객질문
공항과여행정보
여행후기나누기
재미나는이야기

심천에서 지하철로 심천공항 가는법

작성일:2013-08-08      글쓴이:열린세상 투어      조회:

                                심천에서 지하철로 심천공항 가는법

                                심천 지하철1호선(罗宝线)은 나호기차역심천공항동 사이 왕복합니다.

                                1호선은063부터2300까지 운행하며 운행시간이 67분입니다 

▲   윗글 홍콩/심천/광주 출발 한국도착 항공운항 정보2013-08-08
▼아랫글 한국에서 열린세상 투어 무료 국제전화하기2013-08-08

   tour10000   
   tour20000   
   1603791649
   1830289789
  
회사소개
    회사소개
공항과여행정보
공항과여행정보
자주묻은질문
자주묻은질문
  입금안내
   입금안내
  찾아오시는 길
찾아오시는 길
  열린세상   열린세상 투어      대표: 허영섭    사업자등록번호: 440301103138008       심천시 나호구 여정빌딩 남좌 1402실
  무료전화:40-0000-8949       일반전화:+86-755-8211-7711 / 2558-0133    팩스: +86-755-8248-0789
  이메일:     tour10000@daum.net        tour10000@126.com        메신저:     tour10000@hotmail.com